Polityka Prywatności


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w związku, z tym, że kontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie WWW, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.


1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Monika Sapeta prowadząca działalność gospodarczą w formie Mgrafia Monika Sapeta z siedzibą w Żywcu, ul. Lelewela 9a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP: 5532555959, REGON: 381621729, tel.: +48 501222448 , e-mail: info@mgrafia.com (dalej: „Administrator”).


2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ wyraził/a Pani/Pan na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się na naszej stronie WWW.


3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami danych mogą być moi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. księgowość i kadry, dostawca usług hostingowych.


4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).


5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania korespondencji z Panią/Panem lub do czasu cofnięcia zgody.


6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Może Pani/Pan również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Panem/Panią w celu udzielenia stosownych informacji objętych treścią wysłanego przez Panią/Pana zapytania.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.